Historie naší obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1355.
V minulosti byly Lazníky nazývány Velkými (též Velké Lesinky). Už v první polovině 11. století je za své věrné služby dostal od knížete Břetislava přerovský purkrabí Smil. Od něj získal Velké Lazníky v roce 1065 olomoucký biskup Jan I. Ve 14. století byly Lazníky v držení mnoha drobných vladyckých rodin, z nichž někteří tu měli často jen nepatrný majetek.
Byly zde dvory a také dvě tvrze, podle nichž se osada dělila na Dolní Lazníky (tvrz zde zanikla asi počátkem 17. století přeměněna v panský dvůr, zcela přestavěný v první polovině 19. století a coby hospodářský objekt slouží dodnes). Každá tato část byla až do 16. století samostatným
statkem, každá měla jiné vlastníky i jiné osudy. To se změnilo, až když bly obě připojeny k sousednímu veselskému panství (Horní Lazníky v roce 1597 a Dolní Lazníky počátkem 17. století). Od té doby až do zániku patrimoniálního zřízení v roce 1848 měly Lazníky a Veselíčko společného majitele - významný moravský šlechtický rod Podstatských z Prusinovic, pozdějších hrabat Podstatských - Lichtenštejnů.
Lazníky jsou obec ležící v okrese Přerov. Mají 515 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 303 ha.

Současnost obce

Obec má 187 rodinných domků, asi 60 rekreačních objektů. K 31. 12. 2008  bylo přihlášeno k trvalému pobytu 515 obyvatel. V obci je kompletní infrastruktura, 1 provozovna pohostinství, sportovní areál, hříště na kopanou, sokolovna pro sportovní a společenské akce. Více informací o naší obci na www.lazniky.cz

Historie sboru 1. část

Zdrojem je kronika obce

Dějiny požarního sboru v Lazníkách

O potřebě založení sboru dobrovolných hasičů se počalo v Lazníkách uvažovat již v roce 1933 po vyhoření mlýna Antonína Marka .O založení se zajímalo několik málo jedinců, vesměs dělníci a několik rolníků.Když pak v roce 1936 vyhořel v obci obchod se smíšeným zbožím Gabriely Úblové,podařilo se v následujícím roce 1937 přesvědčit obecní zastupitelstvo,aby byl v obci založen hasičský sbor.
 
Na ustavující schůzi dne 11.dubna 1937 bylo usneseno založit Sbor dobrovolných hasičů v Lazníkách,jehož zakládajícími členy se stalo celé obecní zastupitelstvo ve složení: Vilém Janák, František Bílka, Jan Zedek, Antonín Zbořil, Valentin Skácel, Valentin Štěpaník, Jindřich Markl, Josef Záhumenský, Linhart Kubálek, Čeněk Kubálek, František Zedek, Štěpán Koryčan, Alois Skopalík, Josef Zedek, Adolf Tománek, Jan Fejt a Celestýna Složková.

 Na první členské schůzi dne 16.května 1937 byli zvoleni první funkcionáři sboru:
Starosta: Vilém Janák
Místostarosta: Jan Feit
Náčelník: Jan Páter
1.místonáčelník: Josef Titz
2.místonáčelník: Alois Rypar
Jednatel: Ladislav Suštík
Pokladník: Valentin Skácel
Vzdělavatel: Adolf Tománek
1.člen výboru: Antonín Zbořil
2.člen výboru: Valentin Štěpaník
Náhradníci výboru: František Koutný, Josef Zbořil, Josef Krečmer
Četař stříkačníků: Hynek Blažek
Četař lezců: František Látal
Místočetař stříkačníků: František Kalman
Místočetař lezců: Robert Dohnal
Zbrojíř: Antonín Červinka
Náhradník zbrojíře: Valentin Štěpaník
Trubači: Josef Záhumenský, Antonín Kelar, Antonín Blaťák
Četař samaritánů: Bedřich Tichavský
Revizoři účtů: Josef Podmolík,Jindřich Markl
 
Motorová stříkačka o 35 HP byla zakoupena u firmy ing.Stratílek ve Vysokém Mýtě a až do výstavby zbrojnice byla umístěna v budově velkostatku.
Zároveň bylo pořízeno 15 cvičných stejnokrojů, který ušil krejčí Antonín Nádvorník ve Velkém Újezdě.
 
První cvičení hasičského sboru se konalo dne 12 prosince 1937 v 9 hodin dopoledne.

 Prvořadou snahou založeného sboru bylo vybudovat zbrojnici. Velké potíže však nastaly při získávání vhodného pozemku stavby. Obec zprvu nabízela dokonce pozemek ve skále a teprve po dalších jednáních byl 6.února 1938 zakoupen pozemek od nového hostinského Juliuse Metelky. Přestože politický vývoj ve světě přinášel v té době těžké chvíle pro náš národ i v životě všech občanů, stavba zbrojnice pokračovala rychle a dne 9. července 1939 byl slavnostně otevřen Hasičský dům.
 
K prvnímu zásahu sboru došlo již v roce 1939, a to v Lazníkách při požárech v čp.10 (stodola p. Cekoty) a v čp.57 (stodola p. Zádvorníka). K těmto požárům byla nová stříkačka dopravena ještě bez potahu. Oba zásahy, kterých se zúčastnili všichni činní členové sboru, úspěšně řídil 2.náčelník Robert Dohnal.

V dalších letech zasáhl Laznický požární sbor při požárech:
-v roce 1940 na Zákřově při požáru obytného stavení. Stříkačka byla dopravena koňmi bratra Josefa Zedka z čp.25, který ochotně zapůjčoval pro případ potřeby svůj potah, zatímco vůz půjčovali bratři Antonín Bezděk a Josef Vláčil.
-v roce 1947 v Tršicích při požáru obytného stavení.
-v roce 1949 v kamenolomu Veselíčko při požáru ubytovny.
-v roce 1950 v lese k.ú. Veselíčko.
-v roce 1953 v Prosenicích při požáru cihelny.

 V roce 1953 měl již sbor vlastní auto zn. Nash (šestiválec), které za přispění občanů pořídil celkovým nákladem 84.945,- Kčs. Sbírka občanů pro tento účel vynesla částku Kčs 76.500,-. Vypůjčené obnosy byly později občanům vráceny. Hlavním řidičem požárního vozidla byl bratr Josef Hausner.

-v roce 1967 v lese Kopanina k.ú. Veselíčko. V té době už sbor vlastnil nákladní auto Tatra 805 (známá pod názvem "Kačena").

Historie sboru 2. část 

Kromě technické činnosti byly pořádány různé zábavy v obci. První hasičský ples byl uspořádán již 8. ledna 1938. V tomto roce pořádal sbor také první kácení máje a slavnost svěcení motorové stříkačky, jejímiž kmotrami byly hraběnka Podstatská z Veselíčka, paní Janáková, paní Feitová a tetička Složková. Slavnost se nad očekávání dobře vydařila.

 
V roce 1940 dne 25. dubna se konal pohřeb prvního zesnulého člena sboru Emila Zdařila. Počet zemřelých vzrostl v roce 1943, kdy bylo umučeno a popraveno 6 bratrů a 1 sestra.
 
Všechny pořádané zábavní a kulturní podniky měly dobrý ohlas v obci i v okolí. Na slavnostech vystupovaly také národopisné soubory z Veselíčka, Troubek a Prostějova.
 
Z finančních přebytků přispíval sbor peněžitými dary na obecně prospěšné akce, kupříkladu na zařízení místního rozhlasu, hřbitova, mateřskou školu, opravu kaple apod.

Aby dobrá činnost sboru neupadla v zapomenutí, byla založena a nepřetržitě vedena kronika s podobnými záznamy a četnými fotografiemi. Kronikářem sboru je Antonín Bezděk st.

Ve druhém desetiletí trvání požárního sboru, v období doznívajících poválečných poměrů a charakterizovaném problémy socializace vesnice, činnost sboru velmi ochabla, až se zdálo, že se Místní jednota Čs. svazu požární ochrany rozejde. Její začlenění do 5. okrsku ČSPO-Prosenice v roce 1957 však znamenalo díky pochopení a pomoci vedení okrskového aktivu znovuoživení činnosti jednotky.

Ve třetím desetiletí se pak konečně podařilo přesvědčit také funkcionáře místního JZD o nutnosti zabezpečování požární ochrany v zemědělském závodě. Bylo též utvořeno požární družstvo ze členů JZD, avšak až na vyjímky nemají tito družstevníci pro prevenci v požární ochraně náležité pochopení.

Přijetím nových členů došlo v poslední době k omlazení v místní jednotě ČSPO, které se projevilo i ve volbě mladých činovníků do odpovědných funkcí ve výboru jednotky.

Výroční zpráva 2006

 

Výroční zpráva velitele o činnosti SDH Lazníky za rok 2006

 

Dobrý den,dovolte mi, abych vás všechny přivítal na naší výroční schůzi.

Náš sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu dni 14.1.2007 celkem 22 členů.

Minulý rok jsme si dali za cíl pořídit nový automobil, místo nevyhovujícího valníku, s kterým jsme měli nemalé technické problémy a nevyhovoval jako zásahový vůz. Tento krok se nám podařilo zrealizovat za přispění Obecního zastupitelstva a podpory paní Starostky. Byla to nemalá investice a do budoucna doufáme, že se vyplatí. Pořídili jsme Avii A21 Furgon, který nevyžadoval dalších větších investic, protože byl již přestavěn na požární automobil a je plně funkční.

Stejně jako v letech předchozích jsme i v roce 2006 začali naše působení účastí nultého kola soutěže mužů a žen v požárním sportu. Tentokrát se konalo ve Staměřicích a ve velké konkurenci jsme si vedli velice dobře,neboť jsme obsadili krásné druhé místo.První místo získalo družstvo borců z Výklek a třetí pozici obsadilo družstvo z Veselíčka.Tento úspěch jsme brali jako povzbuzení do dalšího soutěžení.Jelikož první družstvo Výkleky odmítlo postup a reprezentaci 10tého okrsku na prvním kole, které se konalo v Horním Újezdě, ujali jsme se této nelehké úlohy my a utkali jsme se zde s nejlepšími mužstvy Přerovského okresu. Celkově jsme skončili na 10tém místě.

Příležitost, prověřit si naše znalosti a dovednosti, se nám naskytla při námětovém cvičení

pořádaném 26. srpna v Dolním Újezdě a 15.července 2006 na Veselíčku,na které navazovala soutěž o Pohár starosty SDH Veselíčko,jež se uskutečnila na tamním hřišti. Zde se našemu družstvu také dařilo a obsadili jsme opět stříbrnou příčku.

Naše loňské úspěšné soutěžní klání završila účast na Pohárové soutěži SDH Zákřov dne 3.července 2006 pořádané na hřišti v Lazničkách.Zde jsme rovněž v konkurenci obstáli a umístili jsme se znovu na krásné druhé pozici.

V současné době se majetek našeho sboru skládá z 1 auta avie A21 furgon, dále pak z jedné kompletní přívěsné skříně s příslušenstvím a 2 motorových stříkaček PS 12.

Během roku jsme prováděli sběr železného šrotu a hospodářské práce na hasičské zbrojnici.

V roce 2006 jsme zasahovali jen u odstraňování škod po povodních v naší obci.

Pro letošní rok plánujeme uspořádat v naší obci kulturní akce a zábavy pro dospělé i pro děti.

Dále pak námětové cvičení a Pohárovou soutěž , která se bude konat 26.5.2007. Samozřejmě se chceme účastnit námětových cvičení a většího počtu pohárových soutěží,ve kterých bychom chtěli konečně dosáhnout i na nejvyšší příčky.V plánu jsou školení řidičů a školení velitelů.

Rád bych zmínil,že v minulém roce oslavil životní jubileum bratr Milan Kořínek, kterému zástupci našeho sboru blahopřáli a předali mu věcný dar (dárkový koš.)

Závěrem chci mnohokrát poděkovat naší paní starostce,obecnímu zastupitelstvu a vlastně celé obci za jejich plnou podporu kterou máme a za to že se nám ve všem snaží vyjít vstříc.“Moc děkuji“ Také bych rád poděkoval všem členům našeho hasičského sboru a to především těm,kteří se aktivně zapojují do všech činností.

Velmi se těšíme na další spolupráci a doufáme,že letošní rok bude alespoň tak dobrý a úspěšný,jako rok minulý.

Děkuji za Vaši pozornost. ……

Výroční zpráva 2007

 

Výroční zpráva velitele o činnosti SDH Lazníky za rok 2007

 

Dobrý den,dovolte mi, abych vás všechny přivítal na naší výroční schůzi.

Náš sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu dni 5.1.2008 celkem 23 členů.

Stejně jako v letech předchozích jsme i v roce 2007 začali naše působení účastí nultého kola soutěže mužů a žen v požárním sportu. Tentokrát se konalo ve Výklekách a ve velké konkurenci jsme si vedli velice dobře,neboť jsme obsadili báječné první místo. Tento úspěch jsme brali jako povzbuzení do dalšího soutěžení.Nicméně vzhledem k malé členské základně jsme byli nuceni přenechat reprezentaci našeho 10. okrsku na okresním kole družstvu z Oseka.

Příležitost, prověřit si naše znalosti a dovednosti, se nám naskytla při námětovém cvičení pořádaném 1.září 2007 na Veselíčku.Dne 26. 5. 2007 ,v rámci oslav 70 let našeho sboru, jsme provedli námětové cvičení s dálkovou dopravou vody a následným hašením hořícího porostu a blízké autobusové čekárny.Po skončení námětového cvičení jsme se odebrali k vyhodnocení na místní fotbalové hřiště, kde byl připraven pestrý doprovodný program oslav.Bylo možné shlédnout práci policie ČR s použitím psů a velice zajímavé ukázky sebeobrany. Následovalo představení historických hasičů z Břestu a Penčic.Další ukázku v podobě vyproštění osoby z havarovaného automobilu a následného uhašení automobilu předvedli profesionální hasiči HZS olomouckého kraje ÚO Přerov za odborného výkladu por. Radka Buryánka.

V odpoledních hodinách následovala pohárová soutěž o pohár obce Lazníky, kterého se zúčastnilo celkem 6 mužstev.První příčku získalo družstvo z Výklek, druhou příčku družstvo ze Svésedlic a třetí družstvo z Přáslavic. Naše družstvo bohužel dosáhlo jen na příčku čtvrtou. Po skončení soutěže nás čekala ještě diskotéka, která byla kvůli nepřízni počasí předčasně ukončena.Druhou a poslední společenskou akcí bylo uspořádání diskotéky na horním hřišti v Laznikách.Tentokrát nám přálo i počasí a proto můžeme tuto akci brát jako vydařenou.

Naše loňské soutěžní klání završila účast na Pohárové soutěži SDH Přáslavice.Zde jsme rovněž v konkurenci obstáli a umístili jsme se na krásném třetím místě.

V minulém roce jsme požádali Olomoucký kraj o dotaci na dovybavení jednotky s 50% účastí a setkali jsme se s kladným ohlasem. Za tyto peníze bylo pořízeno 9 párů zásahových bot, 4kusy hadic C52 a 7 přileb.

V současné době se majetek našeho sboru skládá z 1 auta avie A21 furgon, dále pak z jedné kompletní přívěsné skříně s příslušenstvím a 2 motorových stříkaček PS 12.

Během roku jsme prováděli sběr železného šrotu a hospodářské práce na hasičské zbrojnici.

Pro letošní rok plánujeme uspořádat v naší obci kulturní akce a zábavy pro dospělé i pro děti.

Dále pak námětové cvičení a Pohárovou soutěž . Samozřejmě se chceme účastnit námětových cvičení a většího počtu pohárových soutěží,ve kterých bychom chtěli dosáhnout na nejvyšší příčky.V plánu jsou školení řidičů a školení velitelů.

Závěrem chci mnohokrát poděkovat naší paní starostce,obecnímu zastupitelstvu a vlastně celé obci za jejich plnou podporu kterou máme a za to že se nám ve všem snaží vyjít vstříc.“Moc děkuji“ Také bych rád poděkoval všem členům našeho hasičského sboru a to především těm,kteří se aktivně zapojují do všech činností.Děkuji rovněž všem ,kteří se podíleli na oslavách našeho sboru, protože bez nich bychom to opravdu těžko zvládli.

Velmi se těšíme na další spolupráci a doufáme,že letošní rok bude alespoň tak dobrý a úspěšný,jako rok minulý.                                            

Děkuji za Vaši pozornost.

Výroční zpráva 2008

 

Výroční zpráva velitele o činnosti SDH Lazníky za rok 2008

 

Dobrý den,dovolte mi, abych vás všechny přivítal na naší výroční schůzi konané každoročně zde v prostorách sálu obecního úřadu.

Náš sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu dni celkem 20 členů.

Stejně jako v letech předchozích jsme i v roce 2008 začali naše působení účastí nultého kola soutěže mužů a žen v požárním sportu. Tentokrát se konalo v Oseku nad Bečvou na výletišti za Bečvou a v konkurenci se nám  nepodařilo umístit lépe než na pátem místě. První místo obsadilo družstvo borců z Výklek, druhé místo domácí mužstvo z Oseka a na třetí pozici skončilo družstvo z Veselíčka.Tento neúspěch nás velice znepokojil,ale neodradil od dalších klání. 28.června jsme si částečně spravili náladu na pohárové soutěži v Přáslavicích, kde jsme obsadili medailové pozice a umístili jsme se na krásném 3 místě. Další soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala dne 19. července v rámci oslav výročí 80ti let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vyklekách. Zde se nám nepodařilo zopakovat medailové umístění z Přáslavic a skončili jsme na 5. místě.

V sobotu 2.srpna jsme uspořádali  pohárovou soutěž v naší obci,tedy soutěž o pohár obce Lazníky.Soutěžení probíhalo na fotbalovém hřišti a zúčastnilo se jej celkem 8 mužstev.Po domluvě vedoucích všech mužstev jsme se dohodli na netradičním průběhu soutěže a místo dvou soutěžních pokusů měli všichni účastníci pokusy tři. A musím dodat že našemu mužstvu se to vyplatilo a svůj nejlepší čas zaběhlo až na třetí pokus a skončilo tak na krásném druhém místě. První příčku získalo družstvo z Výklek a třetí družstvo ze Svésedlic. Počasí si s námi po celou dobu zahrávalo, ale nakonec se umoudřilo a proto můžeme tuto akci brát jako vydařenou.Rád bych tímto poděkoval členům našeho sboru a všem, kteří se obětavě podíleli na uskutečnění této akce a doufám, že naše spolupráce bude i v dalších letech fungovat,tak dobře jako tomu bylo na této soutěži. Nesmím zapomenout poděkovat za perfektní komentář bratru Radku Buryánkovi z SDH Osek nad Bečvou.

Naše loňské soutěžní klání završila účast na Pohárové soutěži 9.srpna,jež byla pořádána SDH Tršice. Tato soutěž je specifická a má svá pravidla. Soutěží se zde na 2b hadice a v dráhách, které jsou osazeny překážkami. Bylo to oživení pro naše mužstvo. Bohužel se nám zde nedařilo a v konkurenci 14ti mužstev  jsme obsadili 5. místo.

Musím říci že letošní soutěžní sezóna, vlivem nešťastných náhod, nebyla tak úspěšná jako ta předchozí. To se budeme v příští sezóně snažit vylepšit.

Příležitost, prověřit si naše znalosti a dovednosti, se nám naskytla při námětových cvičeních, které pořádají jednotlivé sbory našeho 10. okrsku.

Co se týče našich zásahů, tak v loňském roce jsme provedli čištění kanálů v obci a odstranění závad vlivem prasklého kanalizačního potrubí. Vlivem špatného počasí a silného větru se odtrhla plechová střecha na naší hasičské zbrojnici. Z tohoto důvodu,musela být zhotovena  střecha nová i s novým komínem.

V minulém roce jsme pořídili pracovní stejnokroj ps2, zásahovou hadici C52 a nabíjecí svítilnu. Dále jsme pořídili nové pracovní nářadí gola sada klíčů a sada plochých klíčů s očky. Náš zásahový automobil jsme nechali přezout na nové pneumatiky Barum. V loňském roce jsme měli dostat od ministerstva vnitra nové boty a zásahové obleky, ale to se neuskutečnilo,proto doufáme, že realizace proběhne v letošním roce.

Musím také zmínit novinky týkajících se samotných členů našeho sboru,tedy,že se oženil náš strojník Michal Blažek,který se stal nedávno otcem syna Filipa,moc blahopřeji.A já se musím také pochlubit,že jsem vstoupil do svazku manželského a poslední den prázdnin se nám narodila dcera Nikola.Starosta našeho sboru pan Josef Bernhauer oslavil 60.té narozeniny.

V současné době se majetek našeho sboru skládá z 1 auta avie A21 furgon, dále pak z jedné kompletní přívěsné skříně s příslušenstvím a 2 motorových stříkaček PS 12.

Během roku jsme prováděli sběr železného šrotu a hospodářské práce na hasičské zbrojnici.

Pro letošní rok plánujeme uspořádat v naší obci Hasičský ples, který se bude konat 14. března  tím bych vám chtěl všechny pozvat a také poprosit jestli by jste nás přišli podpořit a zmínili se i svým známým.

Dále pak námětové cvičení a Pohárovou soutěž, kterou plánujeme uspořádat koncem května . Samozřejmě se chceme účastnit námětových cvičení a většího počtu pohárových soutěží,ve kterých bychom chtěli dosáhnout na nejvyšší příčky.V plánu jsou školení řidičů a školení velitelů.

Závěrem chci mnohokrát poděkovat naší paní starostce,obecnímu zastupitelstvu a vlastně celé obci za jejich plnou podporu kterou máme a za to, že se nám ve všem snaží vyjít vstříc.“Moc děkuji“ Také bych rád poděkoval všem členům našeho hasičského sboru a to především těm,kteří se aktivně zapojují do všech činností.Ještě jednou děkuji všem ,kteří se podíleli na pořádání soutěže, protože bez nich bychom to opravdu těžko zvládli.

Velmi se těšíme na další spolupráci a doufáme,že letošní rok bude alespoň stejně dobrý a úspěšný,jako rok minulý.                                           

Děkuji za Vaši pozornost.

 

Výroční zpráva 2009

 

Výroční zpráva velitele o činnosti SDH Lazníky za rok 2009

 

Dobrý den,dovolte mi, abych vás všechny přivítal na naší výroční schůzi konané každoročně zde v prostorách sálu obecního úřadu.

Náš sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu dni celkem 21 členů.

Rok 2009 jsme pro nás zahájili netradičně.Rozhodli jsme se po letech obnovit tradici v pořádání plesu a 14. března jsme uspořádali první hasičský papučový ples.Ples se vydařil,účast byla hojná i díky bohaté tombole a proto bych chtěl poděkovat všem,kteří do ní čímkoliv přispěli.

Další akcí byla účast na závodech všestrannosti pod názvem Radslavská přilba. Nevystupovali jsme v roli závodníků, ale měli jsme na starosti jednu z dílčích disciplín. A to hasičský servis, kde se jednalo o výměnu kola a vadné žárovky.

Stejně jako v letech předchozích jsme i v roce 2009 začali naše sportovní působení účastí nultého kola soutěže mužů a žen v požárním sportu. Tentokrát se konalo ve Výklekách a v těžké konkurenci se nám podařilo ukořistit první příčku . Druhé místo získalo domácí mužstvo z Výklek a na třetí pozici skončilo družstvo z Oseka.Tento úspěch nás velice motivoval do dalších klání. 30.května jsme zajeli na pohárovou soutěž pořádanou SDH Jezernice a za deštivých podmínek jsme vybojovali skvělé první místo. 13. června jsme navštívili soutěž ve Svésedlicích, kde se soutěžilo na 2 B hadice, bylo to pro nás něco nového a zde jsme skončili až na 7. místě. I přesto to byla pro nás nová zkušenost,kterou si rádi znovu vyzkoušíme.

V sobotu 20.června jsme uspořádali 3. pohárovou soutěž v naší obci,tedy soutěž o pohár obce Lazníky. A to poprvé i za účasti ženských družstev. Soutěžení probíhalo na fotbalovém hřišti a zúčastnilo se jej celkem 7 družstev mužů a 3 družstva žen. Našemu týmu  se podařilo ukořistit první příčku,druhou příčku získalo družstvo z Henčlova a třetí  družstvo z Výklek.V ženské kategorii skončily první ženy z Bochoře, druhé místo obsadily ženy ze Staměřic a třetí ženy z Veselíčka. Počasí si s námi po celou dobu zahrávalo, ale nakonec se umoudřilo a proto můžeme tuto akci brát jako vydařenou.Rád bych tímto poděkoval členům našeho sboru a všem, kteří se obětavě podíleli na uskutečnění této akce a doufám, že naše spolupráce bude i v dalších letech fungovat,tak dobře jako tomu bylo na této soutěži. Nesmím zapomenout poděkovat kolegům z Výklek kteří nám zapůjčili časomíru, bez které by soutěžení bylo obtížné.

O týden později, tedy 27.června, jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Přáslavicích, kde jsme obsadili medailové pozice a umístili jsme se na krásném 3 místě. 5.července jsme vyrazili do Vacanovic na netradiční soutěž na 2B hadice a sání ejektorem z místního rybníku, byla to pro nás zkušenost a obsadili jsme v nabité konkurenci 8.místo. Další soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala ve Vyklekách. Zde se nám nepodařilo zopakovat medailové umístění a skončili jsme až na 5. místě.

Příležitost, prověřit si naše znalosti a dovednosti, se nám naskytla při námětových cvičeních, které pořádají jednotlivé sbory našeho 10. okrsku.

Co se týče našich zásahů, tak v loňském roce jsme asistovali při odstraňování stromů ohrožujících zdraví. Dále jsme opravovali střechu po větrné spoušti, na obecní budově. A pak jsme provedli čištění kanálů v naší obci.

V uplynulém roce jsme požádali o dotaci olomoucký kraj, který naší žádosti vyhověl a my jsme za tyto peníze pořídili nové kompletní zásahové čerpadlo, opravili jsme motorovou část, přestavěli nástavbu a pořídili zahrádku na náš zásahový automobil.

V současné době se majetek našeho sboru skládá z 1 auta avie A21 furgon, dále pak z jedné kompletní přívěsné skříně s příslušenstvím a 2 motorových stříkaček PS 12.

Během roku jsme prováděli sběr železného šrotu a hospodářské práce na hasičské zbrojnici.

Pro letošní rok plánujeme uspořádat v naší obci Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 13. března,  tímto bych vás chtěl všechny pozvat a také poprosit, jestli by jste nás přišli podpořit a zmínili se i svým známým.

Dále máme v plánu námětové cvičení a Pohárovou soutěž, kterou chceme uspořádat     června. Samozřejmě se chceme účastnit námětových cvičení a většího počtu pohárových soutěží,ve kterých bychom chtěli dosáhnout na nejvyšší příčky.V plánu jsou školení řidičů a školení velitelů.

Závěrem chci mnohokrát poděkovat naší paní starostce,obecnímu zastupitelstvu a vlastně celé obci za jejich plnou podporu kterou máme a za to, že se nám ve všem snaží vyjít vstříc.“Moc děkuji“ Také bych rád poděkoval všem členům našeho hasičského sboru a to především těm,kteří se aktivně zapojují do všech činností.Ještě jednou děkuji všem ,kteří se podíleli na pořádání soutěže, protože bez nich bychom to opravdu těžko zvládli.

Velmi se těšíme na další spolupráci a doufáme,že letošní rok bude alespoň stejně dobrý a úspěšný,jako rok minulý.                                           

Děkuji za Vaši pozornost.

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2010

 

Výroční zpráva velitele o činnosti SDH Lazníky za rok 2010

 

Dobrý den, rád bych vás všechny přivítal na naší výroční valné hromadě konané každoročně zde v prostorách sálu obecního úřadu.

Náš sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu dni celkem 21 členů. Bohužel musím konstatovat, že většina členů se do činnosti sboru nezapojuje.

Činnost sboru v roce 2010 jsme zahájili 3. března sběrem železného odpadu. 13. března jsme uspořádali druhý hasičský papučový ples. Ples se vydařil, účast byla hojná a to i díky bohaté tombole. Proto bych chtěl poděkovat všem,kteří do ní čímkoliv přispěli.

Další akcí byla účast na nočních závodech všestrannosti pod názvem Radslavská přilba, která se konala 27.března. Nevystupovali jsme v roli závodníků, ale měli jsme na starosti jednu z dílčích disciplín.

Stejně jako v letech předchozích, jsme i v roce 2010 začali naše sportovní působení účastí nultého kola soutěže mužů a žen v požárním sportu. Tentokrát se konalo 8. května na výletišti v Oseku nad Bečvou a v těžké konkurenci se nám podařilo ukořistit třetí příčku. Tento úspěch nás velice motivoval do dalších klání.Bohužel  vlivem malého počtu závodění schopných členů jsme byli schopni v uplynulém roce objet jen dvě soutěže a to 26.června pohárovou soutěž pořádanou SDH Přáslavice , tady jsme obsadili 4 příčku a další soutěž, se konala 17.7. ve Výklekách,  zde se nám moc nedařilo a umístili jsme se až na příčce šesté.

Příležitost, prověřit si naše znalosti a dovednosti, se nám naskytla při námětových cvičeních, která pořádají jednotlivé sbory 10.okrsku.

Po domluvě s majitelem hospody na horním hřišti Michalem Krumpochem jsme se 5.června podíleli na uspořádání akce „kácení máje“spojené s dětským dnem. Tato událost se  v naší obci konala po dlouholeté odmlce a proto doufáme, že se v budoucnu stane opět tradicí. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byli první pivní slavnosti, zde jsme měli na starosti zajistit dostatek jídla pro všechny návštěvníky,což se myslím podařilo.

V současné době se majetek našeho sboru skládá z 1 auta avie A21 furgon, dále pak z jedné kompletní přívěsné skříně s příslušenstvím a 2 motorových stříkaček PS 12.

Během roku jsme prováděli  hospodářské práce na hasičské zbrojnici.

Pro letošní rok plánujeme uspořádat v naší obci Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 12. března.Samozřejmě bych vás tímto chtěl všechny pozvat a poprosit, jestli by jste nás přišli podpořit a zmínili se i svým známým.

Dále máme v plánu námětové cvičení a Pohárovou soutěž, kterou chceme uspořádat     18.června. Účast na námětových cvičení je samozřejmostí a rovněž máme v plánu zúčastnit se většího počtu pohárových soutěží,ve kterých bychom chtěli dosáhnout na nejvyšší příčky.V plánu jsou také školení řidičů a velitelů.

Závěrem chci mnohokrát poděkovat paní Haně Vagrčkové,obecnímu zastupitelstvu a vlastně celé obci za jejich plnou podporu, kterou máme a za to, že se nám ve všem snaží vyjít vstříc.“Moc děkuji“ Také bych rád poděkoval všem členům našeho hasičského sboru a to především těm,kteří se aktivně zapojují do všech činností.Ještě jednou děkuji všem ,kteří se podíleli na pořádání plesu, protože bez nich bychom to opravdu těžko zvládli.

Velmi se těšíme na další spolupráci a doufáme,že letošní rok bude alespoň stejně dobrý a úspěšný,jako rok minulý.                                           

Děkuji za Vaši pozornost.

Vyhledávání

Naše jednotka je zařazena do JPO 5. a patříme pod desátý okrsek Veselíčko.